Allmänt

Denna policy avseende integritet (”Integritetspolicy”) beskriver hur SUB5 Racing & Event AB, org. nr 559116-8306, epostadress: info@sub5.se, (”SUB5”, ” vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Integritetspolicyn gäller då SUB5 tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp eller övrig kontakt med SUB5, såsom besök på webbplats eller användning av kontaktformulär. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för innehav av kundkonto (”Kontoinnehavare”).

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

SUB5 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
SUB5 är även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för innehav av kundkonto.

När behandlar vi dina personuppgifter?

För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster, recensera en produkt eller kontakta oss måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

SUB5 samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på SUB5:s hemsida, använder dig av kontaktformuläret, besöker SUB5:s webbplats eller ett evenemang som SUB5 anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med SUB5. Informationen som samlas in från dig vid bokningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med SUB5 och för att SUB5 ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

Om du är kontoinnehavare samlar SUB5 in personuppgifter om dig som du lämnar vid din registrering av konto. SUB5 samlar även in uppgifter om dig under tiden du är kontoinnehavare inom ramen för ditt kontoinnehav, såsom din inköpshistorik, vilka informationsmejl eller erbjudanden du varit intresserad av genom att ha läst ett mail-utskick eller klickat på en länk i mailet. Som kontoinnehavare kan du när som helst uppdatera dina uppgifter genom att gå in på ”sub5.se/mitt-konto”.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

För dig som är kund till SUB5 samlar vi in och behandlar följande personuppgifter:

 • Namn
 • Företagsnamn och organisationsnummer (vid företagsbeställning)
 • Adress(er)
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningssätt
 • IP-adress
 • Webbläsaragent
 • Information om du läst skickade informationsmejl och om du interagerat med eventuella länkar i dessa
 • Eventuell övrig information/preferenser du angett i din beställning

För dig som är Kontoinnehavare behandlar vi utöver ovanstående:

 • Kontoinformation
 • Uppgifter om dina samtliga inköp

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

SUB5 behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar SUB5 dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor, rätta felaktiga uppgifter eller hantera supportärenden
 • Informera om relevanta händelser och information rörande ditt köp eller bokade evenemang
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, statistik samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

Utöver uppräkningen ovan behandlar SUB5 personuppgifter om Kontoinnehavare även i syfte att:

 • Administrera kontoinnehavet
 • Underlätta genom att automatiskt få ifyllda fält nästa gång du gör ett inköp hos sub5.se
 • Tillhandahålla eventuella specialerbjudanden
 • Möjliggöra kommunikation med dig som Kontoinnehavare via e-post

De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

SUB5 baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller som Kontoinnehavare.

I vissa fall kan SUB5 ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

Ändamål Rättslig grund Kategorier av personuppgifter Lagringstid
För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor) 1.1 Namn, adress, telefonnummer, e-post
1.2 Organisationsnummer och företagsnamn
1.3 Geografisk information
1.4 IP-adress
Två år efter att du senast varit aktiv hos SUB5, till exempel genom att handla hos oss eller loggat in på sidan
För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen Rättslig förpliktelse 1.5 Namn, adress, telefonnummer samt e-post
1.6 Geografisk information
1.7 IP-adress
Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

Analys

SUB5 analyserar information om hur våra besökare använder vår webbplats. Detta används bland annat för att undvika att stänga ner hemsidan för underhåll under ett pågående köp.

Denna analys sker anonymt och din trafik går inte att knyta till dig.

Googles egna integritetspolicy kan du läsa här. Om du vill avaktivera denna spåning, besök Googles egna sida Google Analytics opt-out eller klicka för att avaktivera enbart på SUB5.se.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. SUB5 kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka SUB5s rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

SUB5 sparar exempelvis:

 • Uppgifter om kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp
 • Uppgifter om Kontoinnehavare så länge kontot är aktivt.
 • Uppgifter om misslyckade eller avbrutna köp i 6 månader
 • Uppgifter om köp som inte betalats i 30 dagar.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

SUB5 kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till samarbetspartners för evenemang samt leverantörer av kort- och betaltjänster.

Information som lämnas till kort- och betaltjänster är:

 • Kontaktuppgifter
 • Uppgifter om köpet

Detta görs för att betaltjänsteleverantören ska kunna verifiera att köpet är godkänt enligt våra avtal samt att betalmetoderna är korrekta.

Du kan läsa vår Klarnas egna integritetspolicy här.

Till samarbetspartners kan information du angett i din beställning skickas vidare. Exempel på detta kan vara vilken motorcykel du kommer framföra på våra evenemang. Detta används för att ta försöka förutspå vilka tillbehör och reservdelar våra samarbetspartners kan behöva ha med sig.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av SUB5 om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata SUB5s rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. SUB5 har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Vår webbplats använder SSL för att hålla ditt datautbyte mot sajten säkert.

Epostmeddelanden som skickas via vårt formulär använder också krypterad trafik för att inga utomstående ska kunna läsa meddelandena.

Vi håller rutiner att uppdatera sajten för att stänga kända säkerhetsluckor och förhindra att någon obehörig ska komma åt dold information på sajten.

De säkerhetskopior vi regelbundet tar på hemsidan, är krypterade för att förhindra att information kan läsas ut om någon skulle komma över en kopia.

Dina rättigheter

SUB5 ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

SUB5 kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att av begära:

 • Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.
 • Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 • Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning.

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Cookies

När du använder vår webbplats använder vi så kallade cookie-filer för att hantera produkter du lagt till i din varukorg.

Om du lämnar en kommentar/recension på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Inbäddat innehåll

Sidor på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Dataläckor

Får vi vetskap om en dataläcka, informerar vi samtliga berörda inom tre dygn och kommer polisanmäla ärendet och bistå polisen med all hjälp vi kan.

Ändring av integritetspolicy

SUB5 har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. SUB5 kommer att med rimlig varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med SUB5 innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta SUB5.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

SUB5 Racing & Event AB
Magnus Ladulåsgatan 25
11865 Stockholm
info@sub5.se

Top